Vår affärsidé

VMF Nord skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: att utföra korrekt, rationell och likformig mätning av rundvirke, massaflis och biobränslen att erbjuda servicetjänster som stärker rationaliteten i den skogliga och/eller skogsindustriella processen
 

För att stödja vår affärsidé utför vi följande tjänster:

 1. Lokalt anpassade utbildningar med unika teman som t.ex.:

  att hitta kvalitetsgränser på timmer att mäta och därigenom förebygga kap- och fällsprickor på timmer att utföra apteringsuppföljning avseende dimension, längd och tillredningsfel att lära sig mätningsbestämmelser och sorteringsregler för rundvirke

 2. Produktutveckling

  att effektivisera och utveckla mätutrustning att ta fram optimala mätmetoder för enskilda industrier

 3. Forskning

  att delta i och driva enskilda forskningsinsatser som stöder vår verksamhet att samordna lokala FoU insatser om så är lönsamt med övriga delar av Sverige

 4. Exempel på övriga tjänster

  att sortera timmer med specifika kvalitets-, längd- och dimensionskrav att vid felaktighet på timmer/massaved ge direkt återkoppling till leverantör att utföra lagerinventeringar av cellulosaflis och rundvirke Läs mer om VMF Nords servicetjänster
   
  Våra målgrupper finner Vi främst hos skogsägare, sågverk, massa-
  och pappersindustrin, skogsentreprenörer, transportörer och skolor.