Begärd kontroll

1. Allmänna regler för begärd kontroll

Förutsättningen och krav vad gäller utförande av kontroll begärd av part har fastställts av Virkesmätningsrådet och finns intagna i "VMRs anvisningar för kontroll begärd av part 2008-03-15".
 

2. Vem får begära kontroll?

Var och en som berörs av resultaten från ordinarie mätning får begära kontroll av denna mätning.
 

3. Hur begär jag kontroll?

Begäran om kontroll sker muntligen till VMF Nord och Torbjörn Näslund på telefon 090-778215. Begärd kontrollmätning skall bekräftas skriftligen på nedanstående blankett som sedan sänds till VMF Nord.
 
Skicka blankett till:
VMF Nord ek för
Begäran om kontrollmätning
Box 4037
904 02  UMEÅ
 

4. Vem utför kontrollmätning?

Kontrollmätning administreras av Virkesmätningsrådet vilket bl a innebär att rådet utser de personer som skall utföra mätningen. Dessa får inte vara anställda vid den Virkesmätningsförening som utfört den ordinarie mätningen.
 

5. Vad gäller för ändring av mätresultat?

Kontrollmätningens resultat skall alltid gälla oavsett avvikelsens storlek.
 

6. Vem betalar kontrollmätningskostnaden?

Den som begärt kontroll skall betala kostnaden för den, dock högst 2000 kronor, om skillnaden mellan resultatet enligt ordinarie mätning och kontrollmätning uttryckt i procent av kontrollmätningens resultat är mindre än de procenttal som anges nedan för respektive mätmetod.
 
Har köpare eller säljare begärt kontroll gäller följande:
-Kontrollen skall avse såväl kvantitet som värde.
 
Har transportör begärt kontroll endast i egen sak skall kontrollmätningen begränsas till att avse endast kvantitet och kontrollenheten vara hel fordonslast.
 
Gräns för betalningsskyldighet, %
Stockmätning
5,0 %
Travmätning
7,0 %
Övriga metoder
5,0 %

 

7. Överklagande av kontrollmätningsresultat

Tvist rörande giltigheten av resultat från kontrollmätning skall avgöras enligt lagen om skiljemän.