Kontroll begärd av part (begärd kontroll)

Kontroll begärd av part (begärd kontroll)

1. Allmänna regler för begärd kontroll

Förutsättningen och krav vad gäller utförande av kontroll begärd av part har fastställts av virkesmarknadens parter och finns intagna i "Normer för kontroll av virkesmätning och virkesredovisning" (Nationella instruktioner för virkesmätning).

2. Vem får begära kontroll?

Var och en som berörs av resultaten från ordinarie mätning får begära kontroll av denna mätning.
 

3. Hur begär jag kontroll?

Begäran om kontroll görs till Biometria, Biometrias kontrollmätare eller till avdelningen för virkesmätning Kontroll (VMK). Se vidare C 01 Instruktion för begärd kontroll.
 

4. Vem utför kontrollmätning?

Kontrollmätning administreras av avdelningen för Virkesmätning Kontroll (VMK) vid Biometria vilket innebär att den utser de personer som skall utföra mätningen. Dessa får inte vara de som utfört den ordinarie mätningen.
 

5. Vad gäller för ändring av mätresultat?

Kontrollmätningens resultat skall alltid gälla oavsett avvikelsens storlek.
 

6. Vem betalar kontrollmätningskostnaden?

Den som begärt kontroll skall betala kostnaden för den, dock högst 2000 kronor, om skillnaden mellan resultatet enligt ordinarie mätning och kontrollmätning uttryckt i procent av kontrollmätningens resultat är mindre än de procenttal som anges nedan för respektive mätmetod.
 
Har köpare eller säljare begärt kontroll gäller följande:
-Kontrollen skall avse såväl kvantitet som värde.
 
Har transportör begärt kontroll endast i egen sak skall kontrollmätningen begränsas till att avse endast kvantitet och kontrollenheten vara hel fordonslast.
 
Gräns för betalningsskyldighet, %
Stockmätning
5,0 %
Travmätning
7,0 %
Vägning torrvikt (c-flis, spån, torrflis)
3,0 %

 

7. Överklagande av kontrollmätningsresultat

Tvist rörande giltigheten av resultat från kontrollmätning skall avgöras av allmän domstol.